நோவாடெல் & ஐபிஸ் OMR சென்னையில் துவங்கப்பட்டுள்ளது

நோவாடெல் & ஐபிஸ் OMR சென்னையில் துவங்கப்பட்டுள்ளது
/image.axd?picture=2017%2f11%2fAccorHotels+announced+the+opening+of+Novotel+and+ibis+in+Chennai+OMR.jpg

AccorHotels announced the opening of Novotel and ibis in Chennai OMR

[usercontrol: ~/user controls/gallery.ascx ImageUrl=/img/others/Novotel-Photos-11-11-17]