ரஜினி மக்கள் மன்றம் கலைப்பு

ரஜினி மக்கள் மன்றம் கலைப்பு
ரஜினி மக்கள் மன்றம் கலைப்பு
ரஜினி மக்கள் மன்றம் கலைப்பு
ரஜினி மக்கள் மன்றம் கலைப்பு
ரஜினி மக்கள் மன்றம் கலைப்பு
ரஜினி மக்கள் மன்றம் கலைப்பு
ரஜினி மக்கள் மன்றம் கலைப்பு

ரஜினி மக்கள் மன்றம் கலைப்பு

 

ரஜினிகாந்த் ரசிகர் நற்பணி மன்றமாக செயல்படும்.

 

அரசியலில் ஈடுபடும் எண்ணம் எனக்கில்லை.

 

ரஜினிகாந்த் அறிவிப்பு