சொந்த செலவில் ரூ.17 லட்சம் மதிப்பிலான ஆம்புலன்ஸை வழங்கிய பெரம்பலூர் எம்.பி பாரிவேந்தர்

சொந்த செலவில் ரூ.17 லட்சம் மதிப்பிலான ஆம்புலன்ஸை வழங்கிய பெரம்பலூர் எம்.பி பாரிவேந்தர்
சொந்த செலவில் ரூ.17 லட்சம் மதிப்பிலான ஆம்புலன்ஸை வழங்கிய பெரம்பலூர் எம்.பி பாரிவேந்தர்

சொந்த செலவில் ரூ.17 லட்சம் மதிப்பிலான ஆம்புலன்ஸை வழங்கிய பெரம்பலூர் எம்.பி பாரிவேந்தர்