கம்பத்தில் இளைஞனை கட்டி வைத்து அடித்த போலீசார்

கம்பத்தில் இளைஞனை கட்டி வைத்து அடித்த போலீசார்
Youth handcuffed and beaten by Police in Chennai

Youth handcuffed and beaten by Police in Chennai