நெல்லை மாவட்டத்தில் தொடரும் படுகொலைகளை அரசு உடனே தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்” கோகுல மக்கள் கட்சியின் தலைவர் திரு. எம்.வி.சேகர் யாதவ் அவர்கள் கோரிக்கை!

நெல்லை மாவட்டத்தில் தொடரும் படுகொலைகளை அரசு உடனே தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்” கோகுல மக்கள் கட்சியின் தலைவர் திரு. எம்.வி.சேகர் யாதவ் அவர்கள் கோரிக்கை!
நெல்லை மாவட்டத்தில் தொடரும் படுகொலைகளை அரசு உடனே தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்” கோகுல மக்கள் கட்சியின் தலைவர் திரு. எம்.வி.சேகர் யாதவ் அவர்கள் கோரிக்கை!a

நெல்லை மாவட்டத்தில் தொடரும் படுகொலைகளை அரசு உடனே தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்” கோகுல மக்கள் கட்சியின் தலைவர் திரு. எம்.வி.சேகர் யாதவ் அவர்கள் கோரிக்கை!a