நடிகர் மன்சூர் அலிகான் தமிழ் தேசிய புலிகள் கட்சி நிர்வாகிகளுடன், கமலை இன்று சந்தித்தார்! சினிமா நிலை பற்றியும் இருவரும் பேசினர்!

நடிகர் மன்சூர் அலிகான் தமிழ் தேசிய புலிகள் கட்சி நிர்வாகிகளுடன்,  கமலை இன்று சந்தித்தார்! சினிமா நிலை பற்றியும் இருவரும் பேசினர்!
நடிகர் மன்சூர் அலிகான் தமிழ் தேசிய புலிகள் கட்சி நிர்வாகிகளுடன், கமலை இன்று சந்தித்தார்! சினிமா நிலை பற்றியும் இருவரும் பேசினர்!
நடிகர் மன்சூர் அலிகான் தமிழ் தேசிய புலிகள் கட்சி நிர்வாகிகளுடன்,  கமலை இன்று சந்தித்தார்! சினிமா நிலை பற்றியும் இருவரும் பேசினர்!

நடிகர் மன்சூர் அலிகான் தமிழ் தேசிய புலிகள் கட்சி நிர்வாகிகளுடன், மரியாதை நிமித்தமாக கமலை இன்று சந்தித்தார்! சினிமா நிலை பற்றியும் இருவரும் பேசினர்!