ஜப்பானில் கோவிட் தொற்று

ஜப்பானில் கோவிட் தொற்று
ஜப்பானில் கோவிட் தொற்று

ஜப்பானில் கோவிட் தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில், தலைநகர் டோக்யோவில் அவசரநிலை நீட்டிக்கப்பட்டு, அருகில் உள்ள பிற பிராந்தியங்களுக்கும் அவசரநிலை அறிவிக்கப்பட்டிருக்குது