மறைந்த கன்னட நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் உடலுக்கு கர்நாடகா முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை இறுதி மரியாதை

மறைந்த கன்னட நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் உடலுக்கு கர்நாடகா முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை இறுதி மரியாதை
மறைந்த கன்னட நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் உடலுக்கு கர்நாடகா முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை இறுதி மரியாதை

மறைந்த கன்னட நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் உடலுக்கு கர்நாடகா முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை இறுதி மரியாதை....