இன்று பெட்ரோல் பங்குகள் பால் வினி யோகம் மெட்ரோ ரயில் சேவை இயங்கும் எனவும் அறிவிப்பு

இன்று பெட்ரோல் பங்குகள் பால் வினி யோகம் மெட்ரோ ரயில் சேவை இயங்கும் எனவும் அறிவிப்பு
இன்று பெட்ரோல் பங்குகள் பால் வினி யோகம் மெட்ரோ ரயில் சேவை இயங்கும் எனவும் அறிவிப்பு
இன்று பெட்ரோல் பங்குகள் பால் வினி யோகம் மெட்ரோ ரயில் சேவை இயங்கும் எனவும் அறிவிப்பு
இன்று பெட்ரோல் பங்குகள் பால் வினி யோகம் மெட்ரோ ரயில் சேவை இயங்கும் எனவும் அறிவிப்பு

இன்று பெட்ரோல் பங்குகள் இயங்கும் என பெட்ரோல் நிர்வாகம் அறிவிப்பு
  
இன்று பால் வினி யோகம்  தடைபடாது என ஆவின் நிர்வாகம் அறிவிப்பு

இன்று மெட்ரோ ரயில் சேவை இயங்கும் எனவும் அறிவிப்பு

காலை 7 மணிமுதல் முதல் இரவு 10 மணி வரை பத்து நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு ரயில் இயக்கப்படும் என மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு