இரவு 9 மணி வரை மட்டுமே கடைகள் செயல்பட அனுமதி

இரவு 9 மணி வரை மட்டுமே கடைகள் செயல்பட அனுமதி
இரவு 9 மணி வரை மட்டுமே கடைகள் செயல்பட அனுமதி

இரவு 9 மணி வரை மட்டுமே கடைகள் செயல்பட அனுமதி

 

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கடற்கரைகளுக்கு செல்ல அனுமதி ரத்து

 

பூங்காக்கள், உயிரியல் பூங்காக்களுக்கு பொதுமக்கள் செல்ல அனுமதி இல்லை