திருவண்ணாமலை மகா தீப திருவிழா இசைஞானி இளையராஜா சுவாமி தரிசனம்.

திருவண்ணாமலை மகா தீப திருவிழா இசைஞானி இளையராஜா சுவாமி தரிசனம்.
திருவண்ணாமலை மகா தீப திருவிழா  இசைஞானி இளையராஜா சுவாமி தரிசனம்.

திருவண்ணாமலை மகா தீப திருவிழா 

இசைஞானி இளையராஜா சுவாமி தரிசனம்.