செம்பரம்பாக்கம் ஏரி பாதுகாப்பாக உள்ளது

செம்பரம்பாக்கம் ஏரி பாதுகாப்பாக உள்ளது
செம்பரம்பாக்கம் ஏரி பாதுகாப்பாக உள்ளது

செம்பரம்பாக்கம் ஏரி பாதுகாப்பாக உள்ளது

மக்கள் யாரும் ஏரி நிலவரம் பற்றி அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை

- வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் பணீந்திர ரெட்டி