கல்லூரிகள் திறக்கப்படும்போது விடுதி ஒரு அறைக்கு ஒரு மாணவரை மட்டுமே தங்க வைக்க வேண்டும் 

கல்லூரிகள் திறக்கப்படும்போது விடுதி ஒரு அறைக்கு ஒரு மாணவரை மட்டுமே தங்க வைக்க வேண்டும் 
கல்லூரிகள் திறக்கப்படும்போது விடுதி ஒரு அறைக்கு ஒரு மாணவரை மட்டுமே தங்க வைக்க வேண்டும் 

கல்லூரிகள் திறக்கப்படும்போது விடுதிகளில் ஒரு அறைக்கு ஒரு மாணவரை மட்டுமே தங்க வைக்க வேண்டும் 

- யூஜிசி அறிவுறுத்தல்