இன்று மாலை கல்வி தந்தை ஏசி சண்முகம் அண்ணன் அவர்களை தெய்வத்திரு மா பா சாரதி பேரன் சேட்டு என்கிற அருளாளன் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார் அருகில் கராத்தே ரமேஷ்

இன்று மாலை கல்வி தந்தை ஏசி சண்முகம் அண்ணன் அவர்களை தெய்வத்திரு மா பா சாரதி பேரன் சேட்டு என்கிற அருளாளன் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார் அருகில் கராத்தே ரமேஷ்
இன்று மாலை கல்வி தந்தை ஏசி சண்முகம் அண்ணன் அவர்களை தெய்வத்திரு மா பா சாரதி பேரன் சேட்டு என்கிற அருளாளன் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார் அருகில் கராத்தே ரமேஷ்
இன்று மாலை கல்வி தந்தை ஏசி சண்முகம் அண்ணன் அவர்களை தெய்வத்திரு மா பா சாரதி பேரன் சேட்டு என்கிற அருளாளன் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார் அருகில் கராத்தே ரமேஷ்

இன்று மாலை கல்வி தந்தை ஏசி சண்முகம் அண்ணன் அவர்களை தெய்வத்திரு மா பா சாரதி பேரன் சேட்டு என்கிற அருளாளன் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார் அருகில் கராத்தே ரமேஷ்????????