டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் ஆண்கள் ஹாக்கி காலியிறுதி போட்டியில் பிரிட்டன் அணியை வீழ்த்தி அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியது இந்தியா!

டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் ஆண்கள் ஹாக்கி காலியிறுதி போட்டியில் பிரிட்டன் அணியை வீழ்த்தி அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியது இந்தியா!
டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் ஆண்கள் ஹாக்கி காலியிறுதி போட்டியில் பிரிட்டன் அணியை வீழ்த்தி அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியது இந்தியா!

டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் ஆண்கள் ஹாக்கி காலியிறுதி போட்டியில் பிரிட்டன் அணியை வீழ்த்தி அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியது இந்தியா!

 

ஒலிம்பிக்கில் 41 ஆண்டுகளுக்கு பின் அரை இறுதிப் முன்னேறியது இந்தியா ஆண்கள் ஹாக்கி அணி