"ட்ரான்ஸ்கத்தீட்டர் அயோர்டிக் வால்வ் இம்பிளான்டேஷன்"

"ட்ரான்ஸ்கத்தீட்டர் அயோர்டிக் வால்வ் இம்பிளான்டேஷன்"
"ட்ரான்ஸ்கத்தீட்டர் அயோர்டிக் வால்வ் இம்பிளான்டேஷன்"