வீடுகளுக்கு நேரடியாக குடிநீர் இணைப்புக்கு நடவடிக்கை: ம.நீ.ம வேட்பாளர் அதிரடி